Statut Stowarzyszenia

Tekst ujednolicony statutu, po zmianach z dnia 7 maja 2016 r.

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA ADMINISTRACJI i EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO „UNIWERSYTECKA”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie pod nazwą: „Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytecka” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz.855 z późn. zm.).

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie może używać pieczęci i innych oznaczeń z użyciem pełnej nazwy lub skrótu „Stowarzyszenie Uniwersytecka” wraz z wyróżniającym go znakiem graficznym.

4.Stowarzyszenie jest organizacją o zasięgu krajowym i działa przez terenowe jednostki organizacyjne.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

§ 3

1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną społeczno-zawodową organizacją absolwentów studiów stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych, a także podyplomowych oraz kursów dokształcających Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego dalej WPAiE).

2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na inicjatywie, społecznej aktywności i pracy członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cel i zadania Stowarzyszenia

§ 4

1.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu integrację i aktywizację środowiska absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na WPAiE, a także studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw członków Stowarzyszenia.

1a. Celem Stowarzyszenia jest także:Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu integrację i aktywizację środowiska absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na WPAiE, a także studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw członków Stowarzyszenia.

a) działalność upowszechniająca naukę oraz wspieranie rozwoju nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także utrzymanie zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących oraz obejmujących prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, jak również inicjowanie wspieranie badań naukowych i ich zastosowanie w praktyce.

b) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów”

2. Stowarzyszenie zrzesza swoich członków w celu ochrony ich interesów, rozwoju zainteresowań, pomocy w rozwoju zawodowym oraz społecznym, a także kształtowania dobrego wizerunku WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. W szczególności Stowarzyszenie działa na rzecz:

1) promocji członków Stowarzyszenia w środowisku zawodowym, gospodarczym, politycznym i naukowym,

2) promocji dobrego imienia WPAiE oraz Uniwersytetu Wrocławskiego,

3) współpracy Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami i organizacjami z kraju i zagranicy,

4) wszechstronnego wsparcia członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, w tym również w zakresie pomocy socjalnej,

5) przekazywania profesjonalnej wiedzy prawniczej, administracyjnej oraz ekonomicznej członkom Stowarzyszenia, a także innym osobom ze środowiska gospodarczego, nauki oraz polityki.

§ 5

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie współdziała z władzami Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni, WPAiE, odpowiednimi polskimi organizacjami rządowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społeczno-politycznymi oraz gospodarczymi, a także polskimi placówkami dyplomatycznymi, handlowymi i społeczno-kulturalnymi.

§ 6

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność zawodową, kulturalną, rekreacyjno- towarzyską, oraz organizację zjazdów i spotkań koleżeńskich,

2) wszechstronną współpracę z władzami i kadrą naukową WPAiE, przy organizacji konferencji naukowych, szkoleń, studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz innych form aktywizacji i popularyzacji wiedzy prawniczej, administracyjnej, ekonomicznej i gospodarczej,

3) współudział w działaniach władz WPAiE mających na celu rekrutację kandydatów na studia,

4) promowanie najzdolniejszych studentów i pomoc w ich aktywizacji zawodowej,

5) działalność edukacyjną, włącznie z prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz organizację szkoleń, konferencji i spotkań z udziałem środowisk biznesowych, politycznych i gospodarczych,

6) popularyzacja wiedzy prawniczej, administracyjnej i ekonomicznej,

7) doradztwo prawne, administracyjne, ekonomiczne i gospodarcze,

8) prowadzenie portalu internetowego.

9) realizację zadań upowszechniania nauki oraz wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących oraz obejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.”

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

1.Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje jego cele statutowe.

2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, osoba spełniająca warunki wymienione w § 7 ust. 1 posiadająca nienaganną opinię w środowisku i identyfikująca się z celami Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny lub z racji sprawowanego urzędu przyczynia się do rozwoju Stowarzyszenia oraz propagowania jej ideałów. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a zwolniony jest z opłacania składek.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne, prawne oraz organizacje społeczne.

§ 8

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia z uwzględnieniem § 7 ust. 1.

2. Dowodem członkostwa jest ważna legitymacja członkowska.

3. Status członków honorowych i wspierających nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do Władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia i wypowiadania się na posiedzeniach Władz Stowarzyszenia,

3) uzyskiwania od Władz Stowarzyszenia informacji dotyczących jego działalności oraz uzasadnienia podejmowanych decyzji,

4) uzyskiwanie pomocy i interwencji we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,

5) korzystania ze wszystkich form udogodnień i usług oferowanych przez Stowarzyszenie,

6) udziału we wszystkich formach działalności programowej Stowarzyszenia,

7) udzielania rekomendacji dla kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 10

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

1) czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,

2) realizacja programów, uchwał i decyzji Władz Stowarzyszenia,

3) regularne opłacanie składek członkowskich,

4) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, WPAiE, oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:

1) pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu,

2) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

3) uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, która może być podjęta w przypadku:

a) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,

b) nieopłacania składek członkowskich przez kolejne 6 miesięcy,

4) śmierci członka Stowarzyszenia.

§ 12

Od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Członek wspierający, osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.

3. Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwał Zarządu.

4. Członkowie wspierający mają obowiązek:

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

2) realizować program Stowarzyszenia, decyzje i uchwały Władz Stowarzyszenia,

3) regularnie opłacać składki członkowskie.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków (zwane dalej Walnym Zebraniem),

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4.) Sąd Koleżeński,

2.Władzą opiniodawczą Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

3. Kadencja władz wymienionych w ust. 1 trwa 4 lata.

4. Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków tych władz, o ile Statut nie przewiduje inaczej.

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie zwoływane jest co dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. O miejscu i terminie Walnego Zebrania, Zarząd, za pomocą poczty elektronicznej lub listownie, zawiadamia członków na miesiąc przed wyznaczonym terminem.

4. W Walnym Zebraniu udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Walne Zebranie prowadzone jest przez Prezydium składające się z 3 do 5 osób wybranych spośród członków obecnych na Walnym Zebraniu.

6. Prezydium wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz 1 lub 2 protokolantów.

7. Z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 1 oraz Statutu, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają:

1) w pierwszym terminie – zgodnie z ust.7;

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu o kwadrans później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

9. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszeni; w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu o kwadrans później od pierwszego terminu – większością 2/3 głosów obecnych bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.”.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1) ustalanie merytorycznego kierunku działania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) wybór oraz odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej ,Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Programowej;

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,

7) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

8) podejmowanie decyzji o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 17

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym w dowolnym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na odpowiednio umotywowany wniosek 1/5 ogólnej liczby członków.

2. W trybie nadzwyczajnym Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 18

1. W okresie między Walnymi Zebraniami najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym.

3. Zarząd składa się z 5 – 7 członków, którzy wybierają ze swojego składu Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.

4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję tę obejmuje jeden z Wiceprezesów Zarządu.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń w jego imieniu w sprawach majątkowych i niemajątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem.

6. Pełnomocników ustanawia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) ustalanie okresowych programów i planów działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia,

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji o przyjęciu darowizny, spadku lub zapisu,

3) zwoływanie Walnych Zebrań,

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

5) uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Walnego Zebrania,

6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych i krajowych,

7) przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz nadawanie i pozbawianie statusu członków honorowych i wspierających Stowarzyszenia,

8) ustalanie wysokości składek członkowskich,

9) (skreślony),

10) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich, składanie oświadczeń w jego imieniu w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz udzielanie pełnomocnictw,

11) dokonywanie podziału funkcji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

12) powoływanie, rozwiązywanie, łączenie, dzielenie i przekształcanie sekcji problemowych oraz tworzenia i zmiana regulaminu ich funkcjonowania. Sekcja problemowa nie jest terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.

§ 20

1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. Uchwały w sprawach określonych w § 19 ust. 1-9 Statutu są ważne pod warunkiem ich podjęcia w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

3.W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej oraz zaproszeni goście.

4. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 21

1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków. Uchwały dotyczące wniosku w sprawie zwołania Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym muszą być podejmowane jednomyślnie.

6. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskiem o realizację zaleceń pokontrolnych i złożenie wyjaśnień,

3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

5) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;

6) współpraca z Zarządem w przygotowywaniu projektów zmian statutu Stowarzyszenia, uchwalanych na Walnym Zebraniu.

§ 23

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz Stowarzyszeniem a jego członkami.

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 24

1. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:

1) upomnienie,

2) naganę,

3) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku,

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego stronom (wnioskodawcy i pozwanemu przed Sąd) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie może zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia zawiadomienia, za pośrednictwem przewodniczącego Sądu.

3. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§ 25

1. Rada Programowa jest władzą opiniodawczą Stowarzyszenia.

2. Rada Programowa składa się z co najmniej siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zebranie.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej wybierany jest jej przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz.

4. Rada Programowa powoływana jest na czas nieokreślony.

5. Do zakresu działania Rady Programowej należy:

1) przedkładanie na Walnym Zebraniu kierunków działań Stowarzyszenia;

2) propozycje działalności wydawniczej,

3) opiniowanie przedłożonych przez Zarząd wniosków o finansowanie prac badawczych,

4) opiniowanie organizacji sympozjów i szkoleń

5) doradztwo w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia i prowadzenie działalności gospodarczej

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, dotacje, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz gospodarkę nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem działalności edukacyjnej oraz doradczej. Decyzję co do przedmiotu i formy prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 28

1. Szczegółowe zasady zarządzania majątkiem oraz prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

2. Zarządzanie majątkiem oraz prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia Zarząd może powierzać organom specjalnie do tego celu powołanym spośród członków Stowarzyszenia albo zlecać osobom trzecim.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 29

Statut oraz jego zmiany przedkłada się Sądowi Rejestrowemu.

§ 30

1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje tylko Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. W przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu połowy członków uprawnionych do głosowania, Zarząd jest uprawniony do wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania w ciągu miesiąca od pierwszego terminu, o czym powiadamia niezwłocznie członków. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia bez względu na liczbę obecnych członków.

3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, powołuje likwidatorów oraz określa ich wynagrodzenie.