Deklaracja członkowska

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia do Stowarzyszenia i wspierania jego działalności. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających, członków honorowych. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.

Aby stać się członkiem Stowarzyszenia należy złożyć oświadczenie zawarte w deklaracji członkowskiej