Historia Stowarzyszenia

Dziejotwórczy aspekt utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

            Warto podkreślić w introdukcji do rzeczonych rozważań, iż każda inicjatywa stworzenia, utworzenia, czy też ukonstytuowania nowej organizacji (stowarzyszenia) niesie za sobą odpowiednie idee, cele do których dąży. Rzeczą oczywistą jest fakt, iż idee te tylko w wymiarze szczytnym, proklamującym odpowiednie wartości zarówno te naukowe jak i społeczne mają szanse powodzenia i przetrwania na lata dla przyszłych pokoleń rzeszy akademickiej.

            Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego jak każda organizacja ma zdefiniowane cele i zadania. Rzeczone priorytety ukonstytuowane zostały w dniu 24.02.2010 roku poprzez wpis do KRS. Przedmiotowe uwarunkowania nie wynikały stricte tylko z obwarowań prawnych w ramach przepisów ustawy prawa o stowarzyszeniach w myśl normatywu art. 1 owego aktu, ani z Konstytucyjnej wolności zrzeszania się zgodnie z normą art. 12 (,,Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych,organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji’‚.), czy też z międzynarodowych unormowań ukonstytuowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, ale z potrzeby serca społecznej braci akademickiej, czy ujmując to bardziej dosłownie ,,academic vocem cordis”. Forma ta została uznana przez założycieli za najwłaściwszą do realizacji istoty dobrowolnej, samorządnej społecznej – zawodowej organizacji absolwentów studiów stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych oraz podyplomowych jak i kursów dokształcających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego.

            Konstytutywnymi celami określonymi w ramach uchwalonego statutu z dnia 8.06.2013 jest  zrzeszanie swoich członków w celu ochrony ich interesów, rozwoju naukowego, poszerzaniu horyzontów oraz zainteresowań, w aspekcie zawodowym jak i stricte społecznym. Kluczowym oraz istotnym czynnikiem spajającym członków Stowarzyszenia jest także wymiar stricte rekreacyjno – towarzyski uzewnętrzniający się w organizacji zjazdów jak i spotkań koleżeńskich, które są bezsprzecznym i nie podlegającym dyskusji determinantem jednoczącym członków. Równoległym, czy też paralelnym posłannictwem owej organizacji jest kształtowanie przychylnego jak i prawego konterfektu Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.Do differentia specifica Stowarzyszenia należy działanie na rzecz:

  1. promocji członków Stowarzyszenia w środowisku zawodowym, gospodarczym, politycznym i naukowym,
  2. promocji dobrego imienia WPAiE oraz Uniwersytetu Wrocławskiego,
  3. współpracy Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami i organizacjami z kraju i zagranicy,
  4. wszechstronnego wsparcia członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, w tym również w zakresie pomocy socjalnej,
  5. przekazywania profesjonalnej wiedzy prawniczej, administracyjnej oraz ekonomicznej członkom Stowarzyszenia, a także innym osobom ze środowiska gospodarczego, nauki oraz polityki.

            Warto w tym miejscu wspomnieć o podjętych projektach w ramach działalności Stowarzyszenia. Prymarnym zrealizowanym projektem w ramach nowo powstałego  Stowarzyszenia był I Krajowy Zjazd Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Na zjeździe tym podjęto istotną tematykę współczesnych realiów gospodarki rynkowej w przedmiocie egzemplifikacji absolwentów Wydziału. Konsekutywnym wydarzeniem była przygotowana dwuetapowo Ogólnopolska Konferencja, na której to poddano analizie tematykę ,,Prawnych aspektów międzynarodowych wydarzeń piłkarskich – część II GRAMY” oraz część I – ORGANIZUJEMY”. Rzeczony projekt został zrealizowany w dniach 22-23 marca 2012 roku – część II, natomiast część I- w maju 2011 roku. Owy trud organizacyjny został podjęty w ramach współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Kolejnym podjętym przez Stowarzyszenie przedsięwzięciem było zorganizowanie w dniu 19 maja 2012 roku II-ego Zjazdu Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z bezpośrednim ukierunkowaniem na magistrantów Zawodowych Studiów Administracji w latach 1972-1975 roku. Następnym krokiem Stowarzyszenia było zorganizowanie konkursu ,,Na Najlepszego Absolwenta Kierunku Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr”, anno Domini 2011/2012. Celem powyższego projektu była chęć wyróżnienia nie tylko najlepszego absolwenta/absolwentki, ale również utworzenie i upublicznienie na stronach Wydziału jak i Stowarzyszenia tzw. listy rankingowej najlepszych z najlepszych. Nie muszę dodawać, iż rzeczone przedsięwzięcie nie tylko uwydatniło w pełnym słowa tego znaczeniu ,,naukowego ducha” walki fair play, ale także czynnik stricte wychowawczy dla przyszłych pokoleń młodych absolwentów prawa. Rok 2013 również obfitował w wydarzenia scjentystyczne poprzez organizację we współpracy z Bankiem BGK konferencji stricte naukowej -,,Dzień dobry biznes”-w spectrum upowszechniania jak i popularyzowania wiedzy w płaszczyźnie finansowania mikro, makro oraz średnich przedsiębiorstw w ramach wykorzystywania oraz pozyskiwania środków unijnych na cele przedsiębiorczości. Kluczową gratyfikacją dla działalności Stowarzyszenia było wyróżnienie w roku 2013 Prezesa Stowarzyszenia WPAiE Pana Macieja Lamparskiego przez Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Prof. dr hab. Włodzimierza Gromskiego na Członka Rady Interesariuszy. Przedmiotowa nominacja jest potwierdzeniem, iż statutowe cele jakie zostały nakreślone przez założycieli Stowarzyszenia znajdują przełożenie nie tylko we władzach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, czy samego Uniwersytetu Wrocławskiego, ale co najistotniejsze poza działalnością stricte uniwersytecką, czego konfirmacją jest nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami jak i stowarzyszeniami. Działalność Stowarzyszenia stworzyła również podwaliny powołania Konsorcjum Naukowo- Badawczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotowym celem desygnacji było przeznaczenie, wykorzystanie, czy też spożytkowanie w pozytywnym tego słowa znaczeniu istniejącego potencjału naukowego do realizacji wspólnych projektów badawczych. W ramach tegoż Konsorcjum określono, czy też sprofilowano wąski cel badawczy dotyczący zagadnień bezpieczeństwa ekonomicznego jak i zdrowotnego w płaszczyźnie popularyzacji jak i komercjalizacji tej wiedzy -poprzez publikacje tych prac. Uwypuklić godzi się, iż najistotniejszym, czy też kluczowym posłannictwem powołanego do życia Konsorcjum jest poprawa jakości życia społecznego obywateli RP, poprzez wykorzystywanie prowadzonych w tym zakresie badań.

            Uchwałą nr 2/09/2014 roku z dnia 24.09.2014 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje o współpracy z Fundacją im. Erazma z Rotterdamu. Przedmiotowe współdziałanie zostało nawiązane w płaszczyźnie Konsorcjum Naukowo- Badawczego. W ramach owej synergii przeprowadzony został wspólny projekt pt. ,,Aktywni młodzi tolerancyjni obywatele na Dolnym Śląsku”. Rzeczony projekt zgłoszony został do operatora programu Fundacji im. Stefana Batorego, która w swoich statutowych założeniach wspiera i proklamuje szeroko pojętą demokrację jak i tworzenia zrębów tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślić warto, iż przedmiotowy projekt ukazał prospołeczną jak i prodemokratyczną postawę Stowarzyszenia UWr. Idąc niejako za ciosem, podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2014 przeprowadzono powtórny konkurs na najlepszego Absolwenta kierunku Prawo i Administracja na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii UWr . Rzeczona inicjatywa miała duży wydźwięk wśród absolwentów, jak również budziła ,,ducha” walki fair play. Jakkolwiek godzi się zauważyć, iż miała także przesłanie krzewienia dobrych praktyk wśród przyszłych absolwentów tych kierunków w spectrum rzetelnego zdobywania wiedzy.

            Dodać godzi się, iż istotnym czynnikiem kształtującym w płaszczyźnie  odpowiednich więzi jak i relacji koleżeńskich są organizowane spotkania w materii okrągłych jubileuszy w zakresie działalności stricte uniwersyteckiej. W dniu 18.10.2014 roku Stowarzyszenie było organizatorem takiego przedsięwzięcia w zakresie 55-lecia istnienia studiów administracyjnych, 45-lecia Instytutu Nauk Administracyjnych, 45-lecia uruchomienia stacjonarnych Zawodowych Studiów Administracji oraz 40-lecia wypromowania pierwszych absolwentów z zawodowym tytułem magistra na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkania te nie tylko integrują, czy wspierają ,,ducha” akademickiego, ale dążą do ożywiania wielu reminiscencji z życia Wydziału.

            Uchwałą nr 1/01/2015  roku z dnia 14 stycznia 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o przystąpieniu do kolejnej interesującej jak i wielopłaszczyznowej badawczej materii w zakresie problematyki osób starszych, w przedmiocie projektu badawczego pt.,,Forum społeczne- problemy osób starszych.” Pieczę nad owym projektem miał Antoni Malaka. Istotną jak i fundamentalną problematyką poruszaną na forum publicum w trakcie spotkań członków Stowarzyszenia jest dodatkowo materia pozyskiwania nowych członków, jak również lepsze zaktywizowanie tych obecnych. W roku 2015 został także przez Stowarzyszenie złożony wniosek do Departamentu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie zadań z zakresu popularyzowania nauki.             Rok 2016 również na przedpolu naukowym przyniósł odpowiednie jak i satysfakcjonujące rezultaty w postaci organizacji dwóch konferencji we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w aspekcie ,,Powszechnej ochrony ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej”, która odbyła się w dniu 9.06.2018 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, oraz ,,Roli ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego”, która odbyła się w dniu 24.09.2016 roku również na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Płaszczyzna poruszanej tematyki powszechnej obronności ludności w stanach nadzwyczajnych umożliwiła członkom jak i prelegentom przedmiotowej konferencji publikację poruszanej problematyki w tym zakresie. Publikacje te ukazały się w naukowym wrocławskim kwartalniku Przeglądzie Prawa i Administracji nr 106, którego obecnym redaktorem jest prof. dr hab. Mariusz Jabłoński. Także rok ubiegły 2017, zaowocował organizacją dwóch konferencji w dniu 9 -10.06.2017 roku w panoptikum tematyki ,,Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych” jak i konferencji z dnia 12.05.2017 roku w zakresie ,,Systemów zamówień publicznych w Polsce”.