Działalność

Stowarzyszenie Uniwersytecka

 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, jest dobrowolną, samorządną, organizacją absolwentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wieczorowych, podyplomowych oraz kursów dokształcających Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na społecznej inicjatywie i aktywności członków. Celem Stowarzyszenie jest ochrona interesów absolwentów Wydziału, poprzez wzajemną pomoc w rozwoju naukowym, zawodowym oraz społecznym, prowadzenie działalności integrującej członków, poprzez aktywność zawodową, kulturalną, rekreacyjno-towarzyską, oraz organizację zjazdów i spotkań koleżeńskich oraz troska o dobry wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego. Realizacja wspomnianych celów następować będzie w drodze współpracy Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami i organizacjami z kraju  i zagranicy; wszechstronnego wsparcia członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, w tym również w zakresie pomocy socjalnej; przekazywania profesjonalnej wiedzy prawniczej, administracyjnej oraz ekonomicznej członkom Stowarzyszenia, a także innym osobom ze środowiska gospodarczego, nauki oraz polityki.

Członkiem Naszego Stowarzyszenia może zostać każdy absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, akceptujący jego cele statutowe.

Działalność Stowarzyszenia koordynują jego organy: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, które pomagają realizować jego cele.