Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr "Uniwersytecka"

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr "Uniwersytecka"

Wspieramy więzi wyniesione z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Działalność Stowarzyszenia

Szanowni Państwo! W nawiązaniu do umieszczonej w dniu 4 marca 2019 r. informacji dotyczącej organizowanego spotkania absolwentów Wydziału Prawa i Administracji z okazji 50 rocznicy utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych uprzejmie informujemy, iż spotkanie absolwentów połączone z...

Członkostwo

Szanowni Państwo, Aby wstąpić w szeregi członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału  Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu kandydat winien być magistrantem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Wrocławskiej Almie Mater, jak również posiadać  pełną zdolność  do czynności...

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA ADMINISTRACJI i EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO „UNIWERSYTECKA”   ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne  par. 1 Stowarzyszenie pod nazwą: „Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytecka” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) działa...

Działalność Stowarzyszenia

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do umieszczonej w dniu 4 marca 2019 r. informacji dotyczącej organizowanego spotkania absolwentów Wydziału Prawa i Administracji z okazji 50 rocznicy utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych uprzejmie informujemy, iż spotkanie absolwentów połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na 4 piętrze budynku A, poświęconej Kołu Naukowemu Administratywistów i jego opiekunowi profesorowi Adamowi Chełmońskiemu, odbędzie się 8 czerwca 2019 r. Uroczystości związane z uczczeniem tej rocznicy z udziałem władz Uczelni, rozpoczną się o godz. 13.00 w sali 318 budynku A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odsłonięciu tablicy odbędą się obrady.

 

Uprzejmie informujemy, iż spotkanie towarzyskie przewidziane w ramach spotkania Absolwentów odbędzie się w restauracji „Chłopskie jadło” przy pl. Solnym 18/19 we Wrocławiu. Na spotkanie zapraszamy osoby, które zgłosiły swój udział wraz z opłatą od godz. 17:00

Szczegóły można poznać po kontakcie z Biurem Stowarzyszenia lub poprzez email : aniakor3@wp.pl

Zarząd

 

 

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO
Administratorem jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, z siedzibą ul. Uniwersyteckiej 22-26, we ( 50-138 )Wrocławiu
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i obsługą spotkania Absolwentów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi Pani/Pana udział w konferencji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym  Stowarzyszenie zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 12 miesiącach, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
W przypadku wyrażenia zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Członkostwo

Szanowni Państwo,

Aby wstąpić w szeregi członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału  Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu kandydat winien być magistrantem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Wrocławskiej Almie Mater, jak również posiadać  pełną zdolność  do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych oraz akceptować cele statutowe  Stowarzyszenia.

W celu uzyskania statusu Członka Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, każda osoba spełniająca warunki zobowiązana jest złożyć deklarację przyjęcia w poczet członków, zgodnie z poniższą treścią:

DEKLARACJA

 

 

 

DEKLARACJA

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………….. proszę o przyjęcie mnie
w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

 1. Nazwisko i imiona……………………………………………………………………..………..
 2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….
 3. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………….
 4. Data oraz rodzaj ukończonych studiów, kursów dokształcających na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………
 5. Dowód osobisty: seria …………………… nr ……………………
 6. PESEL…………………………………………………………
 7. Numer telefonu………………………………………………………………………………….
 8. Adres e- mail …………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Wrocław, dnia ……………………                                                …………………………………………….

(własnoręczny podpis)

UCHWAŁĄ nr…………….. z dnia …………………………………..ZARZĄDU Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, przyjął Pana/Panią w poczet członków Stowarzyszenia jako członka«…………………………………….

Wrocław, dnia: …………………….

…………………………..

(podpisy członków zarządu)

«zwykły, wspierający, honorowy

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO

 1. [Dane Administratora] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”
 2. [Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Instytucji, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl
 3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Stowarzyszenie może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi wpisanie w poczet członków. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach analizy zgłoszenia oraz wpisania w poczet członków. Jednocześnie informujemy, iż brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje nie możność zgłoszenia i przyjęcia w poczet członków.
 4. Twoje dane przekazałeś nam dobrowolnie wypełniając formularz zgłoszeniowy bądź zostając członkiem Stowarzyszenia. Przetwarzanie tych danych jest istotne z punktu widzenia celów naszej organizacji, jakimi są zapewnienie kontaktu i wspieranie absolwentów w kontakcie z Uczelnią oraz Uczelni w kontakcie z Tobą. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu zgłoszenia przez Cebie woli usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia.

Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

 1. [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.
 2. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 3. [Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  1. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach,
  2. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. [Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. [Wymóg podania danych osobowych] Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o wydarzenia, kursach, imprezach organizowanych w naszej Instytucji. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do świadczenia usług z umową związanych. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
 3. [Profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
 4. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Kontakt

 

 

lub

 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

„Uniwersytecka”

ul. Uniwersytecka 22-26

50-138 Wrocław

email: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl

lub

stowarzyszenie@prawo.uni.wroc.pl

Informujmy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”ul. Uniwersytecka 22-26, 50-138 Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Zgodnie z uchwałą nr 1/05/2018 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka” o ustaleniu wysokości składek członkowskich

 

Zarząd stanowi, że od dnia 1 stycznia 2018 roku:

 • składka Stowarzyszenia wynosi 50 zł rocznie.
 • składka członka Stowarzyszenia, którzy nie przekroczyli okresu pięciu lat od ukończenia studiów, kursów dokształcających na WPAiE wynosi 10 zł rocznie.

 

Dane do przelewu:

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

16 1090 1522 0000 0001 1374 4202

 1. UNIWERSYTECKA 22/26, WROCŁAW

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 1 ROK

Szanowni Państwo,

Aby wstąpić w szeregi członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału  Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu kandydat winien być magistrantem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Wrocławskiej Almie Mater, jak również posiadać  pełną zdolność  do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych oraz akceptować cele statutowe  Stowarzyszenia.

W celu uzyskania statusu Członka Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, każda osoba spełniająca warunki zobowiązana jest złożyć deklarację przyjęcia w poczet członków, zgodnie z poniższą treścią:

DEKLARACJA

 

 

 

DEKLARACJA

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………….. proszę o przyjęcie mnie
w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

 1. Nazwisko i imiona……………………………………………………………………..………..
 2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….
 3. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………….
 4. Data oraz rodzaj ukończonych studiów, kursów dokształcających na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………
 5. Dowód osobisty: seria …………………… nr ……………………
 6. PESEL…………………………………………………………
 7. Numer telefonu………………………………………………………………………………….
 8. Adres e- mail …………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Wrocław, dnia ……………………                                                …………………………………………….

(własnoręczny podpis)

UCHWAŁĄ nr…………….. z dnia …………………………………..ZARZĄDU Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, przyjął Pana/Panią w poczet członków Stowarzyszenia jako członka«…………………………………….

Wrocław, dnia: …………………….

…………………………..

(podpisy członków zarządu)

«zwykły, wspierający, honorowy

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO

 1. [Dane Administratora] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”
 2. [Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Instytucji, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl
 3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Stowarzyszenie może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi wpisanie w poczet członków. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach analizy zgłoszenia oraz wpisania w poczet członków. Jednocześnie informujemy, iż brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje nie możność zgłoszenia i przyjęcia w poczet członków.
 4. Twoje dane przekazałeś nam dobrowolnie wypełniając formularz zgłoszeniowy bądź zostając członkiem Stowarzyszenia. Przetwarzanie tych danych jest istotne z punktu widzenia celów naszej organizacji, jakimi są zapewnienie kontaktu i wspieranie absolwentów w kontakcie z Uczelnią oraz Uczelni w kontakcie z Tobą. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu zgłoszenia przez Cebie woli usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia.

Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

 1. [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.
 2. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 3. [Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  1. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach,
  2. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. [Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. [Wymóg podania danych osobowych] Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o wydarzenia, kursach, imprezach organizowanych w naszej Instytucji. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do świadczenia usług z umową związanych. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
 3. [Profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
 4. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do umieszczonej w dniu 4 marca 2019 r. informacji dotyczącej organizowanego spotkania absolwentów Wydziału Prawa i Administracji z okazji 50 rocznicy utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych uprzejmie informujemy, iż spotkanie absolwentów połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na 4 piętrze budynku A, poświęconej Kołu Naukowemu Administratywistów i jego opiekunowi profesorowi Adamowi Chełmońskiemu, odbędzie się 8 czerwca 2019 r. Uroczystości związane z uczczeniem tej rocznicy z udziałem władz Uczelni, rozpoczną się o godz. 13.00 w sali 318 budynku A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odsłonięciu tablicy odbędą się obrady.

 

Uprzejmie informujemy, iż spotkanie towarzyskie przewidziane w ramach spotkania Absolwentów odbędzie się w restauracji „Chłopskie jadło” przy pl. Solnym 18/19 we Wrocławiu. Na spotkanie zapraszamy osoby, które zgłosiły swój udział wraz z opłatą od godz. 17:00

Szczegóły można poznać po kontakcie z Biurem Stowarzyszenia lub poprzez email : aniakor3@wp.pl

Zarząd

 

 

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO
Administratorem jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, z siedzibą ul. Uniwersyteckiej 22-26, we ( 50-138 )Wrocławiu
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i obsługą spotkania Absolwentów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi Pani/Pana udział w konferencji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym  Stowarzyszenie zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 12 miesiącach, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
W przypadku wyrażenia zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

lub

 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

„Uniwersytecka”

ul. Uniwersytecka 22-26

50-138 Wrocław

email: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl

lub

stowarzyszenie@prawo.uni.wroc.pl

Informujmy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”ul. Uniwersytecka 22-26, 50-138 Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA ADMINISTRACJI i EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO „UNIWERSYTECKA”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 par. 1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą: „Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytecka” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz.855 z późn. zm.).
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci i innych oznaczeń z użyciem pełnej nazwy lub skrótu „Stowarzyszenie Uniwersytecka” wraz z wyróżniającym go znakiem graficznym.

4.Stowarzyszenie jest organizacją o zasięgu krajowym i działa przez terenowe jednostki organizacyjne.

 par.2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

 par.3

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną społeczno-zawodową organizacją absolwentów studiów stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych, a także podyplomowych oraz kursów dokształcających Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego dalej WPAiE).
 2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na inicjatywie, społecznej aktywności i pracy członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cel i zadania Stowarzyszenia

 par.4

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu integrację i aktywizację środowiska absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na WPAiE, a także studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw członków Stowarzyszenia.

1a. Celem Stowarzyszenia jest także:

 1. a) działalność upowszechniająca naukę oraz wspieranie rozwoju nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także utrzymanie zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących oraz obejmujących prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, jak również inicjowanie wspieranie badań naukowych i ich zastosowanie w praktyce.
 2. b) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów”
 3. Stowarzyszenie zrzesza swoich członków w celu ochrony ich interesów, rozwoju zainteresowań, pomocy w rozwoju zawodowym oraz społecznym, a także kształtowania dobrego wizerunku WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.
 4. W szczególności Stowarzyszenie działa na rzecz:

1) promocji członków Stowarzyszenia w środowisku zawodowym, gospodarczym, politycznym i naukowym,

2) promocji dobrego imienia WPAiE oraz Uniwersytetu Wrocławskiego,

3) współpracy Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami i organizacjami z kraju i zagranicy,

4) wszechstronnego wsparcia członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, w tym również w zakresie pomocy socjalnej,

5) przekazywania profesjonalnej wiedzy prawniczej, administracyjnej oraz ekonomicznej członkom Stowarzyszenia, a także innym osobom ze środowiska gospodarczego, nauki oraz polityki.

par.5

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie współdziała z władzami Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni, WPAiE, odpowiednimi polskimi organizacjami rządowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społeczno-politycznymi oraz gospodarczymi, a także polskimi placówkami dyplomatycznymi, handlowymi i społeczno-kulturalnymi.

par.6

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność zawodową, kulturalną, rekreacyjno- towarzyską, oraz organizację zjazdów i spotkań koleżeńskich,

2) wszechstronną współpracę z władzami i kadrą naukową WPAiE, przy organizacji konferencji naukowych, szkoleń, studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz innych form aktywizacji i popularyzacji wiedzy prawniczej, administracyjnej, ekonomicznej i gospodarczej,

3) współudział w działaniach władz WPAiE mających na celu rekrutację kandydatów na studia,

4) promowanie najzdolniejszych studentów i pomoc w ich aktywizacji zawodowej,

5) działalność edukacyjną, włącznie z prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz organizację szkoleń, konferencji i spotkań z udziałem środowisk biznesowych, politycznych i gospodarczych,

6) popularyzacja wiedzy prawniczej, administracyjnej i ekonomicznej,

7) doradztwo prawne, administracyjne, ekonomiczne i gospodarcze,

8) prowadzenie portalu internetowego.

9) realizację zadań upowszechniania nauki oraz wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących oraz obejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.”

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

 par.7

1.Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje jego cele statutowe.

2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, osoba spełniająca warunki wymienione w § 7 ust. 1 posiadająca nienaganną opinię w środowisku i identyfikująca się z celami Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny lub z racji sprawowanego urzędu przyczynia się do rozwoju Stowarzyszenia oraz propagowania jej ideałów. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a zwolniony jest z opłacania składek.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne, prawne oraz organizacje społeczne.

par.8

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia z uwzględnieniem § 7 ust. 1.
 2. Dowodem członkostwa jest ważna legitymacja członkowska.
 3. Status członków honorowych i wspierających nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

par.9

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do Władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia i wypowiadania się na posiedzeniach Władz Stowarzyszenia,

3) uzyskiwania od Władz Stowarzyszenia informacji dotyczących jego działalności oraz uzasadnienia podejmowanych decyzji,

4) uzyskiwanie pomocy i interwencji we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,

5) korzystania ze wszystkich form udogodnień i usług oferowanych przez Stowarzyszenie,

6) udziału we wszystkich formach działalności programowej Stowarzyszenia,

7) udzielania rekomendacji dla kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

par.10

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

1) czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,

2) realizacja programów, uchwał i decyzji Władz Stowarzyszenia,

3) regularne opłacanie składek członkowskich,

4) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, WPAiE, oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

par.11

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:

1) pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu,

2) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

3) uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, która może być podjęta w przypadku:

 1. a) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,
 2. b) nieopłacania składek członkowskich przez kolejne 6 miesięcy,

4) śmierci członka Stowarzyszenia.

par.12

Od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

par.13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Członek wspierający, osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.
 3. Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwał Zarządu.
 4. Członkowie wspierający mają obowiązek:

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

2) realizować program Stowarzyszenia, decyzje i uchwały Władz Stowarzyszenia,

3) regularnie opłacać składki członkowskie.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 par.14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków (zwane dalej Walnym Zebraniem),

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4.) Sąd Koleżeński,

2.Władzą opiniodawczą Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

 1. Kadencja władz wymienionych w ust. 1 trwa 4 lata.
 2. Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków tych władz, o ile Statut nie przewiduje inaczej.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów.

par.15

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest co dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. O miejscu i terminie Walnego Zebrania, Zarząd, za pomocą poczty elektronicznej lub listownie, zawiadamia członków na miesiąc przed wyznaczonym terminem.
 4. W Walnym Zebraniu udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie prowadzone jest przez Prezydium składające się z 3 do 5 osób wybranych spośród członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 6. Prezydium wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz 1 lub 2 protokolantów.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 1 oraz Statutu, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają:

1) w pierwszym terminie – zgodnie z ust.7;

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu o kwadrans później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

 1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszeni; w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu o kwadrans później od pierwszego terminu – większością 2/3 głosów obecnychbez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.”.

par.16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1) ustalanie merytorycznego kierunku działania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) wybór oraz odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej ,Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Programowej;

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,

7) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

8) podejmowanie decyzji o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

par.17

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym w dowolnym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na odpowiednio umotywowany wniosek 1/5 ogólnej liczby członków.
 2. W trybie nadzwyczajnym Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

par.18

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym.
 3. Zarząd składa się z 5 – 7 członków, którzy wybierają ze swojego składu Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.
 4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję tę obejmuje jeden z Wiceprezesów Zarządu.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń w jego imieniu w sprawach majątkowych i niemajątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem.
 6. Pełnomocników ustanawia Zarząd Stowarzyszenia.

par.19

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) ustalanie okresowych programów i planów działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia,

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji o przyjęciu darowizny, spadku lub zapisu,

3) zwoływanie Walnych Zebrań,

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

5) uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Walnego Zebrania,

6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych i krajowych,

7) przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz nadawanie i pozbawianie statusu członków honorowych i wspierających Stowarzyszenia,

8) ustalanie wysokości składek członkowskich,

9) (skreślony),

10) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich, składanie oświadczeń w jego imieniu w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz udzielanie pełnomocnictw,

11) dokonywanie podziału funkcji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

12) powoływanie, rozwiązywanie, łączenie, dzielenie i przekształcanie sekcji problemowych oraz tworzenia i zmiana regulaminu ich funkcjonowania. Sekcja problemowa nie jest terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.

 par.20

 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. Uchwały w sprawach określonych w § 19 ust. 1-9 Statutu są ważne pod warunkiem ich podjęcia w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej oraz zaproszeni goście.
 1. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

par.21

 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków. Uchwały dotyczące wniosku w sprawie zwołania Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym muszą być podejmowane jednomyślnie.
 6. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

par.22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskiem o realizację zaleceń pokontrolnych i złożenie wyjaśnień,

3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

5) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;

6) współpraca z Zarządem w przygotowywaniu projektów zmian statutu Stowarzyszenia, uchwalanych na Walnym Zebraniu.

par.23

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz Stowarzyszeniem a jego członkami.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

  par.24

 1. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:

1) upomnienie,

2) naganę,

3) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku,

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego stronom (wnioskodawcy i pozwanemu przed Sąd) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie może zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia zawiadomienia, za pośrednictwem przewodniczącego Sądu.
 2. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

par.25

 1. Rada Programowa jest władzą opiniodawczą Stowarzyszenia.
 2. Rada Programowa składa się z co najmniej siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej wybierany jest jej przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz.
 4. Rada Programowa powoływana jest na czas nieokreślony.
 5. Do zakresu działania Rady Programowej należy:

1) przedkładanie na Walnym Zebraniu kierunków działań Stowarzyszenia;

2) propozycje działalności wydawniczej,

3) opiniowanie przedłożonych przez Zarząd wniosków o finansowanie prac badawczych,

4) opiniowanie organizacji sympozjów i szkoleń

5) doradztwo w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia i prowadzenie działalności gospodarczej

 par.26

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, dotacje, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz gospodarkę nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

par.27

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem działalności edukacyjnej oraz doradczej. Decyzję co do przedmiotu i formy prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 par.28

 1. Szczegółowe zasady zarządzania majątkiem oraz prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
 2. Zarządzanie majątkiem oraz prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia Zarząd może powierzać organom specjalnie do tego celu powołanym spośród członków Stowarzyszenia albo zlecać osobom trzecim.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 par.29

Statut oraz jego zmiany przedkłada się Sądowi Rejestrowemu.

 par.30

 1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje tylko Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu połowy członków uprawnionych do głosowania, Zarząd jest uprawniony do wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania w ciągu miesiąca od pierwszego terminu, o czym powiadamia niezwłocznie członków. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, powołuje likwidatorów oraz określa ich wynagrodzenie.

 

Polityka prywatności serwisu

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.stowarzyszenieuniwerystecka.pl jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, z siedzibą ul. Uniwersyteckiej 22-26, we ( 50-138 )Wrocławiu
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego az.pl funkcjonującego pod adresem www.az.pl

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 2. Gromadzone  dane  identyfikacyjne mogą być udostępniane  podmiotom  trzecim w zakresie działań wynikających z realizacji statutowych obowiązków.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

 

Członkowie Zarządu:

 1. Jerzy Chrobak – Prezes Zarządu
 2. Maciej Lamparski – Wiceprezes Zarządu
 3. Antoni Malaka – Wiceprezes Zarządu
 4. Bogdan Kasprzyk – Skarbnik
 5. Tadeusz Kocowski
 6. Anna Kordik
 7. Mateusz Paplicki – Sekretarz Zarządu

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Grażyna Frister – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Andrzej Pakuła – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 3. Maciej Błażewski

 

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego:

 1. Stanisław Sidzina – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 2. Joanna Banach-Gutierrez – Wiceprezes Sądu Koleżeńskiego

 

Autor: Anna Kordik

            Dziejotwórczy aspekt utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

            Warto podkreślić w introdukcji do rzeczonych rozważań, iż każda inicjatywa stworzenia, utworzenia, czy też ukonstytuowania nowej organizacji (stowarzyszenia) niesie za sobą odpowiednie idee, cele do których dąży. Rzeczą oczywistą jest fakt, iż idee te tylko w wymiarze szczytnym, proklamującym odpowiednie wartości zarówno te naukowe jak i społeczne mają szanse powodzenia i przetrwania na lata dla przyszłych pokoleń rzeszy akademickiej.

            Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego jak każda organizacja ma zdefiniowane cele i zadania. Rzeczone priorytety ukonstytuowane zostały w dniu 24.02.2010 roku poprzez wpis do KRS. Przedmiotowe uwarunkowania nie wynikały stricte tylko z obwarowań prawnych w ramach przepisów ustawy prawa o stowarzyszeniach w myśl normatywu art. 1 owego aktu, ani z Konstytucyjnej wolności zrzeszania się zgodnie z normą art. 12 (,,Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych,organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji’‚.), czy też z międzynarodowych unormowań ukonstytuowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, ale z potrzeby serca społecznej braci akademickiej, czy ujmując to bardziej dosłownie ,,academic vocem cordis”. Forma ta została uznana przez założycieli za najwłaściwszą do realizacji istoty dobrowolnej, samorządnej społecznej – zawodowej organizacji absolwentów studiów stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych oraz podyplomowych jak i kursów dokształcających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego.

            Konstytutywnymi celami określonymi w ramach uchwalonego statutu z dnia 8.06.2013 jest  zrzeszanie swoich członków w celu ochrony ich interesów, rozwoju naukowego, poszerzaniu horyzontów oraz zainteresowań, w aspekcie zawodowym jak i stricte społecznym. Kluczowym oraz istotnym czynnikiem spajającym członków Stowarzyszenia jest także wymiar stricte rekreacyjno – towarzyski uzewnętrzniający się w organizacji zjazdów jak i spotkań koleżeńskich, które są bezsprzecznym i nie podlegającym dyskusji determinantem jednoczącym członków. Równoległym, czy też paralelnym posłannictwem owej organizacji jest kształtowanie przychylnego jak i prawego konterfektu Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.Do differentia specifica Stowarzyszenia należy działanie na rzecz:

 1. promocji członków Stowarzyszenia w środowisku zawodowym, gospodarczym, politycznym i naukowym,
 2. promocji dobrego imienia WPAiE oraz Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • współpracy Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami i organizacjami z kraju i zagranicy,
 1. wszechstronnego wsparcia członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, w tym również w zakresie pomocy socjalnej,
 1. przekazywania profesjonalnej wiedzy prawniczej, administracyjnej oraz ekonomicznej członkom Stowarzyszenia, a także innym osobom ze środowiska gospodarczego, nauki oraz polityki.

            Warto w tym miejscu wspomnieć o podjętych projektach w ramach działalności Stowarzyszenia. Prymarnym zrealizowanym projektem w ramach nowo powstałego  Stowarzyszenia był I Krajowy Zjazd Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Na zjeździe tym podjęto istotną tematykę współczesnych realiów gospodarki rynkowej w przedmiocie egzemplifikacji absolwentów Wydziału. Konsekutywnym wydarzeniem była przygotowana dwuetapowo Ogólnopolska Konferencja, na której to poddano analizie tematykę ,,Prawnych aspektów międzynarodowych wydarzeń piłkarskich – część II GRAMY” oraz część I – ORGANIZUJEMY”. Rzeczony projekt został zrealizowany w dniach 22-23 marca 2012 roku – część II, natomiast część I- w maju 2011 roku. Owy trud organizacyjny został podjęty w ramach współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Kolejnym podjętym przez Stowarzyszenie przedsięwzięciem było zorganizowanie w dniu 19 maja 2012 roku II-ego Zjazdu Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z bezpośrednim ukierunkowaniem na magistrantów Zawodowych Studiów Administracji w latach 1972-1975 roku. Następnym krokiem Stowarzyszenia było zorganizowanie konkursu ,,Na Najlepszego Absolwenta Kierunku Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr”, anno Domini 2011/2012. Celem powyższego projektu była chęć wyróżnienia nie tylko najlepszego absolwenta/absolwentki, ale również utworzenie i upublicznienie na stronach Wydziału jak i Stowarzyszenia tzw. listy rankingowej najlepszych z najlepszych. Nie muszę dodawać, iż rzeczone przedsięwzięcie nie tylko uwydatniło w pełnym słowa tego znaczeniu ,,naukowego ducha” walki fair play, ale także czynnik stricte wychowawczy dla przyszłych pokoleń młodych absolwentów prawa. Rok 2013 również obfitował w wydarzenia scjentystyczne poprzez organizację we współpracy z Bankiem BGK konferencji stricte naukowej -,,Dzień dobry biznes”-spectrum upowszechniania jak i popularyzowania wiedzy w płaszczyźnie finansowania mikro, makro oraz średnich przedsiębiorstw w ramach wykorzystywania oraz pozyskiwania środków unijnych na cele przedsiębiorczości. Kluczową gratyfikacją dla działalności Stowarzyszenia było wyróżnienie w roku 2013 Prezesa Stowarzyszenia WPAiE Pana Macieja Lamparskiego przez Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Prof. dr hab. Włodzimierza Gromskiego na Członka Rady Interesariuszy. Przedmiotowa nominacja jest potwierdzeniem, iż statutowe cele jakie zostały nakreślone przez założycieli Stowarzyszenia znajdują przełożenie nie tylko we władzach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, czy samego Uniwersytetu Wrocławskiego, ale co najistotniejsze poza działalnością stricte uniwersytecką, czego konfirmacją jest nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami jak i stowarzyszeniami. Działalność Stowarzyszenia stworzyła również podwaliny powołania Konsorcjum Naukowo- Badawczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotowym celem desygnacji było przeznaczenie, wykorzystanie, czy też spożytkowanie w pozytywnym tego słowa znaczeniu istniejącego potencjału naukowego do realizacji wspólnych projektów badawczych. W ramach tegoż Konsorcjum określono, czy też sprofilowano wąski cel badawczy dotyczący zagadnień bezpieczeństwa ekonomicznego jak i zdrowotnego w płaszczyźnie popularyzacji jak i komercjalizacji tej wiedzy -poprzez publikacje tych prac. Uwypuklić godzi się, iż najistotniejszym, czy też kluczowym posłannictwem powołanego do życia Konsorcjum jest poprawa jakości życia społecznego obywateli RP, poprzez wykorzystywanie prowadzonych w tym zakresie badań.

            Uchwałą nr 2/09/2014 roku z dnia 24.09.2014 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje o współpracy z Fundacją im. Erazma z Rotterdamu. Przedmiotowe współdziałanie zostało nawiązane w płaszczyźnie Konsorcjum Naukowo- Badawczego. W ramach owej synergii przeprowadzony został wspólny projekt pt. ,,Aktywni młodzi tolerancyjni obywatele na Dolnym Śląsku”. Rzeczony projekt zgłoszony został do operatora programu Fundacji im. Stefana Batorego, która w swoich statutowych założeniach wspiera i proklamuje szeroko pojętą demokrację jak i tworzenia zrębów tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślić warto, iż przedmiotowy projekt ukazał prospołeczną jak i prodemokratyczną postawę Stowarzyszenia UWr. Idąc niejako za ciosem, podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2014 przeprowadzono powtórny konkurs na najlepszego Absolwenta kierunku Prawo i Administracja na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii UWr . Rzeczona inicjatywa miała duży wydźwięk wśród absolwentów, jak również budziła ,,ducha” walki fair play. Jakkolwiek godzi się zauważyć, iż miała także przesłanie krzewienia dobrych praktyk wśród przyszłych absolwentów tych kierunków w spectrumrzetelnego zdobywania wiedzy.

            Dodać godzi się, iż istotnym czynnikiem kształtującym w płaszczyźnie  odpowiednich więzi jak i relacji koleżeńskich są organizowane spotkania w materii okrągłych jubileuszy w zakresie działalności stricte uniwersyteckiej. W dniu 18.10.2014 roku Stowarzyszenie było organizatorem takiego przedsięwzięcia w zakresie 55-lecia istnienia studiów administracyjnych, 45-lecia Instytutu Nauk Administracyjnych, 45-lecia uruchomienia stacjonarnych Zawodowych Studiów Administracji oraz 40-lecia wypromowania pierwszych absolwentów z zawodowym tytułem magistra na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkania te nie tylko integrują, czy wspierają ,,ducha” akademickiego, ale dążą do ożywiania wielu reminiscencji z życia Wydziału.

            Uchwałą nr 1/01/2015  roku z dnia 14 stycznia 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o przystąpieniu do kolejnej interesującej jak i wielopłaszczyznowej badawczej materii w zakresie problematyki osób starszych, w przedmiocie projektu badawczego pt.,,Forum społeczne- problemy osób starszych.” Pieczę nad owym projektem miał Antoni Malaka. Istotną jak i fundamentalną problematyką poruszaną na forum publicum w trakcie spotkań członków Stowarzyszenia jest dodatkowo materia pozyskiwania nowych członków, jak również lepsze zaktywizowanie tych obecnych. W roku 2015 został także przez Stowarzyszenie złożony wniosek do Departamentu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie zadań z zakresu popularyzowania nauki.

            Rok 2016 również na przedpolu naukowym przyniósł odpowiednie jak i satysfakcjonujące rezultaty w postaci organizacji dwóch konferencji we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w aspekcie ,,Powszechnej ochrony ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej”, która odbyła się w dniu 9.06.2018 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, oraz ,,Roli ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego”, która odbyła się w dniu 24.09.2016 roku również na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Płaszczyzna poruszanej tematyki powszechnej obronności ludności w stanach nadzwyczajnych umożliwiła członkom jak i prelegentom przedmiotowej konferencji publikację poruszanej problematyki w tym zakresie. Publikacje te ukazały się w naukowym wrocławskim kwartalniku Przeglądzie Prawa i Administracji nr 106, którego obecnym redaktorem jest prof. dr hab. Mariusz Jabłoński. Także rok ubiegły 2017, zaowocował organizacją dwóch konferencji w dniu 9 -10.06.2017 roku w panoptikum tematyki ,,Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych” jak i konferencji z dnia 12.05.2017 roku w zakresie ,,Systemów zamówień publicznych w Polsce”. Przedmiotowe konferencje odbyły się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Tematyka prawa i administracji wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych znalazła swoje odzwierciedlenie w publikacji w czasopiśmie naukowym Prawo w nr 323, pod naukową redakcją prof. dr hab. T. Kocowskiego jak i mgr Witolda Małeckiego. Rok obecny stawia przed Stowarzyszeniem coraz to nowe naukowo-organizacyjne jak i dydaktyczne cele do krzewienia odpowiednich postaw młodych absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ważką kwestią w tejże materii jest fakt, iż kształtowanie i proklamowanie odpowiednich wartości jest fundamentalnym posłannictwem do dalszej realizacji celów statutowych. Stowarzyszenie UWr jest zatem otwarte na nowe projekty naukowo- badawcze, na podejmowanie nowych inicjatyw, otwartość współpracy oraz pozyskiwanie absolwentów, którzy są pełni determinacji jak i naukowego oraz społecznego entuzjazmu do pełniejszego, lepszego intensyfikowania postawionych założeń.

Kontakt

 

 

lub

 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

„Uniwersytecka”

ul. Uniwersytecka 22-26

50-138 Wrocław

email: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl

lub

stowarzyszenie@prawo.uni.wroc.pl

Informujmy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”ul. Uniwersytecka 22-26, 50-138 Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.