Szanowni Państwo,

Aby wstąpić w szeregi członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału  Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu kandydat winien być magistrantem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Wrocławskiej Almie Mater, jak również posiadać  pełną zdolność  do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych oraz akceptować cele statutowe  Stowarzyszenia.

W celu uzyskania statusu Członka Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, każda osoba spełniająca warunki zobowiązana jest złożyć deklarację przyjęcia w poczet członków, zgodnie z poniższą treścią:

DEKLARACJA

 

 

 

DEKLARACJA

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………….. proszę o przyjęcie mnie
w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

 1. Nazwisko i imiona……………………………………………………………………..………..
 2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….
 3. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………….
 4. Data oraz rodzaj ukończonych studiów, kursów dokształcających na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………
 5. Dowód osobisty: seria …………………… nr ……………………
 6. PESEL…………………………………………………………
 7. Numer telefonu………………………………………………………………………………….
 8. Adres e- mail …………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Wrocław, dnia ……………………                                                …………………………………………….

(własnoręczny podpis)

UCHWAŁĄ nr…………….. z dnia …………………………………..ZARZĄDU Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, przyjął Pana/Panią w poczet członków Stowarzyszenia jako członka«…………………………………….

Wrocław, dnia: …………………….

…………………………..

(podpisy członków zarządu)

«zwykły, wspierający, honorowy

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO

 1. [Dane Administratora] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”
 2. [Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Instytucji, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl
 3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Stowarzyszenie może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi wpisanie w poczet członków. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach analizy zgłoszenia oraz wpisania w poczet członków. Jednocześnie informujemy, iż brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje nie możność zgłoszenia i przyjęcia w poczet członków.
 4. Twoje dane przekazałeś nam dobrowolnie wypełniając formularz zgłoszeniowy bądź zostając członkiem Stowarzyszenia. Przetwarzanie tych danych jest istotne z punktu widzenia celów naszej organizacji, jakimi są zapewnienie kontaktu i wspieranie absolwentów w kontakcie z Uczelnią oraz Uczelni w kontakcie z Tobą. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu zgłoszenia przez Cebie woli usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia.

Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

 1. [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.
 2. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 3. [Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  1. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach,
  2. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. [Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. [Wymóg podania danych osobowych] Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o wydarzenia, kursach, imprezach organizowanych w naszej Instytucji. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do świadczenia usług z umową związanych. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
 3. [Profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
 4. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.