Członkowie

Szanowni Państwo,

Aby wstąpić w szeregi członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału  Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu kandydat winien być magistrantem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Wrocławskiej Almie Mater, jak również posiadać  pełną zdolność  do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych oraz akceptować cele statutowe  Stowarzyszenia.

W celu uzyskania statusu Członka Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, każda osoba spełniająca warunki zobowiązana jest złożyć deklarację przyjęcia w poczet członków, zgodnie z poniższą treścią:

Deklaracja Stowarzyszenie

DEKLARACJA

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………….. proszę o przyjęcie mnie
w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”.

 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

  1. Nazwisko i imiona……………………………………………………………………..………..
  2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….
  3. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………….
  4. Data oraz rodzaj ukończonych studiów, kursów dokształcających na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………
  5. Dowód osobisty: seria …………………… nr ……………………
  6. PESEL…………………………………………………………
  7. Numer telefonu………………………………………………………………………………….
  8. Adres e- mail …………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

 

 

 

Wrocław, dnia ……………………                                                …………………………………………….

(własnoręczny podpis)

 

 

UCHWAŁĄ nr…………….. z dnia …………………………………..ZARZĄDU Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, przyjął Pana/Panią w poczet członków Stowarzyszenia jako członka«…………………………………….

Wrocław, dnia: …………………….

…………………………..

(podpisy członków zarządu)

«zwykły, wspierający, honorowy