Historia działalności

Stowarzyszenie Absolwentów UWr– jak  każda organizacja ma zdefiniowane cele i zadania. Rzeczone priorytety ukonstytuowane zostały w dniu 24.02.2010 roku poprzez wpis do KRS. Przedmiotowe uwarunkowania nie wynikają stricte tylko z obwarowań prawnych w ramach przepisów ustawy prawa o stowarzyszeniach w myśl normatywu art. 1 owego aktu, ani z Konstytucyjnej wolności zrzeszania się zgodnie z normą art. 12 (,,Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych,organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji’‚.), czy też z międzynarodowych unormowań ukonstytuowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, ale z potrzeby serca społecznej braci akademickiej, czy ujmując to bardziej dosłownie ,,academic vocem cordis”. Forma ta została uznana przez założycieli za najwłaściwszą do realizacji istoty dobrowolnej, samorządnej społecznej – zawodowej organizacji absolwentów studiów stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych oraz podyplomowych jak i kursów dokształcających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Konstytutywnymi celami określonymi w ramach uchwalonego statutu z dnia 8.06.2013 jest  zrzeszanie swoich członków w celu ochrony ich interesów, rozwoju naukowego, poszerzaniu horyzontów oraz zainteresowań, w aspekcie zawodowym jak i stricte społecznym. Kluczowym oraz istotnym czynnikiem spajającym członków Stowarzyszenia jest także wymiar stricte rekreacyjno – towarzyszki uzewnętrzniający się w organizacji zjazdów jak i  spotkań koleżeńskich, które są bezsprzecznym i nie podlegającym dyskusji determinantem jednoczącym członków. Równoległym, czy też paralelnym posłannictwem owej organizacji jest kształtowanie przychylnego jak i prawego konterfektu WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do differentia specifica Stowarzyszenia należy działanie na rzecz:

1) promocji członków Stowarzyszenia w środowisku zawodowym, gospodarczym, politycznym i naukowym,

2) promocji dobrego imienia WPAiE oraz Uniwersytetu Wrocławskiego,

3) współpracy Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami i organizacjami z kraju i zagranicy,

4) wszechstronnego wsparcia członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, w tym również w zakresie pomocy socjalnej,

przekazywania profesjonalnej wiedzy prawniczej, administracyjnej oraz ekonomicznej członkom Stowarzyszenia, a także innym osobom ze środowiska gospodarczego, nauki oraz polityki

 

 

  • W maju 2011 r. odbył się I Krajowy Zjazd Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym podjęto rozważania nad modelem absolwenta Wydziału, który najlepiej odnalazłby się w warunkach gospodarki rynkowej;
  • W dniach 22 – 23 marca 2012 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie wraz z ELSA Wrocław, nad przygotowaniem Ogólnopolskiej Konferencji pt.: Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce – część II: GRAMY. Konferencja stanowi kontynuację odbytej w maju 2011 roku Konferencji : Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce – cześć I ORGANIZUJEMY;
  • Dnia 19 maja 2012 r. odbył się II Zjazd Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Spotkanie Absolwentów Zawodowych Studiów Administracyjnych 1972-1975 r.;
  • Stowarzyszenie organizuje konkurs na Najlepszego Absolwenta Kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2011/2012;
  • Stowarzyszenie organizuje także trzecią edycję konferencji – podsumowującą odbyte mistrzostwa (imprezę) Euro 2012.

 

Poczynania, czy też aktywność Stowarzyszenia rozpoczęła się w 18 miesięcy od dokonania wpisu do KRS. Prymarnym zrealizowanym projektem  był I Krajowy Zjazd  Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Na zjeździe tym podjęto istotną tematykę współczesnych realiów   gospodarki rynkowej w przedmiocie egzemplifikacji absolwentów Wydziału.

 

Konsekutywnym  wydarzeniem  była przygotowana dwuetapowo Ogólnopolska Konferencja, na której to poddano analizie tematykę ,,Prawnych aspektów  międzynarodowych wydarzeń piłkarskich  – część II GRAMY” oraz część I  – ORGANIZUJEMY. Rzeczony projekt został zrealizowany w dniach 22-23 marca 2012 – część II, natomiast część I- w maju 2011 roku. Rzeczony trud organizacyjny został podjęty w ramach współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA (odniesienie w postaci autoreferatów, prelekcji, a także zdjęcia z I i II części konferencji w postaci linków).

Kolejnym podjętym przez Stowarzyszenie przedsięwzięciem było zorganizowanie w dniu 19 maja 2012 roku II-ego Zjazdu Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z bezpośrednim ukierunkowaniem na magistrantów Zawodowych Studiów Administracji w latach  1972-1975 roku.

Następnym krokiem Stowarzyszenia było zorganizowanie konkursu ,,Na  Najlepszego Absolwenta  Kierunku Prawa  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, anno Domini 2011/2012. Celem powyższego projektu była chęć wyróżnienia nie tylko najlepszego absolwenta/absolwentki, ale również utworzenie i upublicznienie na stronach Wydziału  jak i Stowarzyszenia tzw. listy rankingowej  najlepszych z najlepszych. Nie muszę dodawać, iż rzeczone przedsięwzięcie nie tylko uwydatniło w pełnym słowa tego znaczeniu   ,,naukowego ducha” walki fair play, ale  także czynnik stricte wychowawczy dla przyszłych pokoleń  młodych absolwentów  prawa